Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đẩy mạnh tuyên truyền, hưởng ứng và triển khai tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức
Ngày cập nhật 20/07/2022

          UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 13/5/2022 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND của UBND tỉnh về tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế

          Theo đó, để triển khai thực hiện kế hoạch nghiêm túc, hiệu quả, tiết kiệm và đảm bảo huy động được sự tham gia đông đảo của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực triển khai, vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng tham gia đầy đủ, tạo nên đợt sinh hoạt sâu rộng, bổ ích, quyết tâm đẩy mạnh công tác CCHC ở đơn vị, địa phương để ngày càng phục vụ tốt hơn cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp, phấn đấu 100% cán bộ, công chức, người lao động trên địa bàn huyện tham gia Hội thi và đạt kết quả tốt. Cụ thể:

          Đối tượng tham gia: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp cấp huyện và UBND các xã, thị trấn.

          Nội dung: Hội thi gồm có 02 phần:

          Phần 1 (phần thi bắt buộc): Thi trắc nghiệm trên Internet theo Bộ câu hỏi của Ban Tổ chức về tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC, các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh Thừa Thiên Huế liên quan đến công tác CCHC;

          Trong đó, nội dung thi tập trung vào các văn bản sau đây:

          - Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

          - Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

          - Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

          - Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

          - Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

          - Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

          - Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/11/2021 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI về chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. - Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế.

           - Quyết định số 3344/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022.

          - Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.

           - Các văn bản liên quan của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về công tác cải cách hành chính.

           Phần 2 (phần thi khuyến khích): Thi đề xuất giải pháp mới, sáng kiến về cải cách hành chính

          - Yêu cầu mô hình, giải pháp, sáng kiến được đề xuất dự thi phải có tính mới, thiết thực, thể hiện sự sáng tạo, tìm tòi, nghiên cứu của cá nhân, không trùng lắp ý tưởng đối với các mô hình, sáng kiến, giải pháp đã áp dụng trong tỉnh tính đến ngày 31/12/2021; có thể nhân rộng triển khai áp dụng trong thực tiễn quản lý, giải quyết công việc, có khả năng tạo đột phá cho công tác CCHC của tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương.

          - Các sáng kiến dự thi tập trung vào một số chủ đề chính sau đây:

          + Mô hình, sáng kiến giúp cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp tại tỉnh; cải thiện các Chỉ số đánh giá đối với tỉnh: Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

          + Giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền số.

          + Giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp và giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

          + Giải pháp chuyển đổi số trong công tác cải cách hành chính.

          + Những giải pháp, mô hình, sáng kiến góp phần đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả của cơ quan hành chính nhà nước trong bối cảnh bị tác động của dịch COVID-19.

          Hình thức dự thi:

          - Thi trực tuyến trên Internet, tại địa chỉ: Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế(http://https://snv.thuathienhue.gov.vn/).

          - Bài thi trắc nghiệm (10 câu hỏi), dự đoán tổng số người trả lời đúng phần trắc nghiệm được chấm và công bố kết quả hàng tuần.

          - Bài thi đề xuất giải pháp mới, sáng kiến về CCHC được chấm và công bố kết quả cuối kỳ thi.

          Thời gian tham gia thi: Hội thi diễn ra trong 04 tuần, dự kiến bắt đầu từ ngày 01/8/2022, kết thúc vào ngày 28/8/2022.

phuloc.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 29