Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đẩy mạnh thực hiện quy tắc ứng xử, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của CBCCVC
Ngày cập nhật 26/10/2020

         Ngày 09 tháng 10 năm 2020, UBND huyện Phú Lộc ban hành Công văn số 4496/UBND-NV V/v đẩy mạnh thực hiện quy tắc ứng xử, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của CBCCVC

        Theo đó, nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, hoạt động công vụ tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện; UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương:

        1. Thực hiện nghiêm túc những Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (ban hành kèm theo Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh); Chỉ thị số 4059/CT-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020;

        - Chấp hành nghiêm chỉnh thời gian làm việc theo đúng quy định tại Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh;

        - Thực hiện nghiêm túc việc đeo thẻ CBCCVC trong thời gian làm việc.

        2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao trách nhiệm, gương mẫu chấp hành; tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo thực hiện toàn diện, thường xuyên, đảm bảo hoạt động hành chính công vụ của đơn vị hiệu quả, chất lượng.

        Trong đó, chú trọng quan tâm đến việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc, quy tắc ứng xử của CBCCVC cũng như chất lượng, hiệu quả hoạt động tại Trung tâm hành chính công huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của các xã, thị trấn để nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của nhân dân đối với hoạt động công vụ của chính quyền địa phương.

        3. Giao trách nhiệm Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Chủ tịch UBND huyện tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương;

        - Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐNĐ&UBND huyện theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu làm cơ sở đánh giá chất lượng hoạt động, thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương hàng năm.

        Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tổ chức thực hiện nghiêm túc./.

Bùi Thanh Ngọc Thanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 93