Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Xã Lộc Thủy - Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu
Ngày cập nhật 15/04/2021

          Ngày 03 tháng 3 năm 2021, Ủy ban bầu cử Hội đồng Nhân dân xã Lộc Thủy nhiệm kỳ 2021-2026 đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-UBBC Về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã Lộc Thủy.

          Theo đó, ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Lộc Thủy nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

          1. Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Lộc Thủy nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu là 26 (hai mươi sáu) đại biểu.

          2. Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Lộc Thủy nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 07 (bảy) đơn vị. Trong đó:

          - Số đơn vị bầu 3 đại biểu: 03 đơn vị

          - Số đơn vị bầu 4 đại biểu: 03 đơn vị

          - Số đơn vị bầu 5 đại biểu: 01 đơn vị

          Danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Lộc Thủy nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau:

STT

Đơn vị bầu cử

Số đại biểu được bầu

1

Đơn vị bầu cử số 1: Thôn Phước Hưng

4

2

Đơn vị bầu cử số 2: Thôn Phú Cường Xuyên

5

3

Đơn vị bầu cử số 3: Thôn An Bàng

3

4

Đơn vị bầu cử số 4: Thôn Thủy Yên Thôn

4

5

Đơn vị bầu cử số 5: Thôn Thủy Yên Hạ

3

6

Đơn vị bầu cử số 6: Thôn Thủy Yên Thượng

4

7 Đơn vị bầu cử số 7: Thôn Thủy Cam 3

Tổng cộng

26

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 95