Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông tin chỉ đạo, điều hành
          Ngày 02/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 Về việc dỡ bỏ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 đối với các khu vực...
           Ngày 30/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 về việc dỡ bỏ, điều chỉnh các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 đối với các...
          Ngày 03 tháng 3 năm 2021, Ủy ban bầu cử Hội đồng Nhân dân xã Lộc Thủy nhiệm kỳ 2021-2026 đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-UBBC Về việc ấn định và công bố số...
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ LỘC ĐIỆN:         
         Ngày 09 tháng 10 năm 2020, UBND huyện Phú Lộc ban hành Công văn số 4496/UBND-NV V/v đẩy mạnh thực hiện quy tắc ứng xử, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của CBCCVC         Theo đó,...
          Ngày 06/01/2020, UBND xã Lộc Thủy đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về cải cách hành chính năm 2020.
Ngày 27/11/2015, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 333/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1815/QĐ-BTP ngày 14/10/2015 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về báo...
Ngày 17/12/2015, UBND huyện ban hành Công văn số 2221/UBND-NV về việc liên quan đến lễ Noel năm 2015.
Ngày 25/11/2015, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động quốc gia về Dân số (01 - 31/12), Ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm 2015.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 96