Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn xã Lộc Thủy năm 2020
Ngày cập nhật 07/01/2020

          Ngày 06/01/2020, UBND xã Lộc Thủy đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND về Tuyên truyền Cải cách hành chính trên địa bàn xã Lộc Thủy năm 2020.

 

          Mục đích của Kế hoạch là tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) hàng năm của xã đối với cán bộ, công chức, trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về công tác CCHC nhà nước, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức; Nâng cao hiệu quả tuyên truyền CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng kết hợp với việc đưa việc tuyên truyền CCHC vào hoạt động thường xuyên trên các trang thông tin điện tử xã. Tạo thuận lợi cho tổ chức và công dân nâng cao nhận thức và nắm vững mục đích, ý nghĩa của công tác cải cách hành chính, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc cải cách hành chính nhà nước.

          Yêu cầu của Kế hoạch là Triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo tiến độ thời gian đề ra; phổ biến nội dung CCHC kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của địa phương. Thực hiện công tác tuyên truyền phải gắn với nội dung Kế hoạch CCHC hàng năm của UBND xã. Tập trung tuyên truyền Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU về việc đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016-2020 đến cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 25/4/2016 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và cơ quan hành chính nhà nước. Tăng cường lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp công tác tuyên truyền về CCHC lồng ghép với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 45