Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn xã Lộc Thủy
Ngày cập nhật 24/01/2022

          Ngày 17/01/2022, Ủy ban nhân dân xã Lộc Thủy đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND về Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn xã Lộc Thủy.

          Mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (TTHC); Chỉ đạo cán bộ, công chức chủ động rà soát, đánh giá TTHC; thực hiện tốt việc niêm yết công khai, giải quyết TTHC. Làm chuyển biến mạnh mẽ hơn tư duy của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức đối với phương thức sử dụng công nghệ thông tin và chữ ký số cá nhân chuyên dùng trong giải quyết, phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. Tổ chức triển khai thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; Nâng cao trách nhiệm giải trình của cơ quan giải quyết TTHC và phát huy quyền giám sát của các cá nhân, tổ chức theo quy định đảm bảo minh bạch, khách quan, công bằng, kịp thời, chính xác trong giải quyết TTHC. Chuyển đổi số dịch vụ công với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức và cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin.

         Yêu cầu của Kế hoạch là đảm bảo đầy đủ các nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quy định; các nhiệm vụ về cơ chế một cửa, một cửa liên thông và giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; đồng thời, có chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả. Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của UBND xã trong quá trình thực hiện, thời hạn thực hiện và dự kiến sản phẩm. Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, gắn công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và giải quyết TTHC trên môi trường điện tử với việc thi đua khen thưởng; xử lý kịp thời những cá nhân, tập thể có hành vi tiêu cực trong quá trình kiểm soát TTHC. Huy động sự tham gia, phối hợp của các ban, ngành có liên quan trong triển khai, thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm TTHC.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 40